Tuesday, 4 September 2012

ມິຈສາຊີບຄຳວ່າ "ມິຈສາຊີບ" ມາຈາກຕຳວ່າ "ມິຈສະ + ອາຊີວະ = ເມື່ອສົນທິທັງສອງສັບເຂົ້າກັນໄດ້ຄວາມວ່າ "ມິຈສະອາຊີວະ" ແລ້ວແປງເປັນ "ມິຈສາຊີພ"(ຂຽນ = ມິດສາຊີບ) ກໍຄືຄວາມມີອາຊີບທີ່ຜິດ ໄດ້ແກ່ "ນັກຕົ້ມຕຸ໋ນ, ຜູ້ຮ້າຍຊາຍໂຈນ, ໂຈນ, ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີອາຊີບ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມປົກກະຕິນັ້ນເອງ.

໑. ນັກຕົ້ມຕຸ໋ນ: ມີລັກສະນະຫຼອກລວງຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອເພື່ອຫວັງຜົນຜະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ໃນວັດຖຸສົມບັດ ແລະຂອງຮັກຂອງຫວງແຫນ, ຕົວຢ່າງ ທ້າວກໍ ໃຊ້ວິທິຫຼອກລວງເອົາເງິນຂອງນາງຂໍ ດ້ວຍອຸບາຍຕ່າງໆ ນາງຂໍຫຼົງເຊື່ອແລ້ວໃຫ້ເງິນໄປ ໕໐.໐໐໐ ພັນກີບ.
໒. ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼືຜູ້ຮ້າຍຊາຍໂຈນ: ມີອາຊີບປົກກະຕິທຳຮ້າຍ ຫຼືກໍ່ການອັນບໍ່ດີ ໃຫ້ເກີດເສັຍຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ ສັງຄົມ ແລະປະເທດຊາດ.
໓. ໂຈນ: ຄົນພວກໜຶ່ງຕັ້ງຕົນກັບເປັນກຸ່ມ ລັກຢູ່ຊ່ອງແຄບມາລະກາ ແລ້ວປຸ້ນເຮືອສິນຄ້າ. (ອັນນີ້ເຂົາວ່າໂຈນສະຫຼັດ)
໔. ຂະໂມຍ: ຢູ່ບ້ານໜຶ່ງຂອງມັກເສັຍເລື້ອຍໆ ນາຍບ້ານຈຶ່ງແຕ່ງກອງຫຼອນປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ ວັນໜຶ່ງກອງຫຼອນຈັບຄົນໜຶ່ງໄດ້ ເຂົາສະພາບວ່າເຂົາລັກຂອງທີ່ບ້ານນີ້ປະຈຳ ຂະໂມຍຍັງຮຽກອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ຄົນຂີ້ລັກ.
໕. ນັກປຸ້ນ, ນັກຈີ້ ມືປືນລ້ວນແຕ່ແມ່ນມິດສາຊີບ.

- ທັງໝົດ ຄືມີອາຊີບບໍ່ປົກກະຕິດ ໃຊ້ຊີວິດຜິດທຳນອງຄອງທຳ ເຂົາຮຽກວ່າ "ມີດສາຊີບ".

ມິຈສາທິຕຖີ(ມິດສາທິດຖີ)- ຄຳວ່າ "ມິຈສາທິຕຖີ(ມິດສາທິດຖີ): ໝາຍເຖິງຄວາມເຫັນຜິດ ເຊິ່ງຄວາມເຫັນຜິດນັ້ນຢ່າງທຳມະດາ ກໍມີເຖິງ ໑໐ ປະການ ຢ່າງລະອຽດກໍມີເຖິງ ໖໒ ປະການ ຈະຍົກມາລຳດັບໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຳວ່າ ມິດສາທິດຖີ ໑໐ ປະການດັ່ງນີ້:
໑. ເຫັນວ່າທານທີ່ໃຫ້ແລ້ວ ບໍ່ມີຜົນ.
໒. ເຫັນວ່າການບູຊາ ບໍ່ມີຜົນ.
໓. ເຫັນວ່າການບວງສວງ ບໍ່ມີຜົນ.
໔. ເຫັນວ່າການທຳດີ ທຳຊົ່ວບໍ່ມີຜົນ.
໕. ເຫັນວ່າໂລກນີ້ບໍ່ມີ ຄືບໍ່ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍຈາກໂລກອື່ນມາເກີດໃນໂລກນີ້ມີ.
໖. ເຫັນວ່າໂລກໜ້າບໍ່ມີ ຄືບໍ່ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍຈາກໂລກນີ້ໄປເກີດໃນໂລກອື່ນມີ.
໗. ເຫັນວ່າມານດາບໍ່ມີ ຄືເຫັນວ່າຄຸນຂອງມານດາບໍ່ມີ.
໘. ເຫັນວ່າບິດາບໍ່ມີ ຄືເຫັນວ່າຄຸນຂອງບິດາບໍ່ມີ.
໙. ເຫັນວ່າໂອປປາຕິກະສັຕວ໌ ຄືສັດທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍບໍ່ມີບິດາ ມານດາ ເກີດແລ້ວໃຫຍ່ຂຶ້ນເລີຍຢ່າງພວກເທວະດາເປັນຕົ້ນບໍ່ມີ.
໑໐. ເຫັນວ່າສະມະນະພຣາມຜູ້ປະຕິບັດດີປະຕິບັດຊອບ ເຫັນແຈ້ງປະຈັກໂລກນີ້ໂລກໜ້າດ້ວຍຕົນເອງ ແລ້ວປະກາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ໄດ້ ບໍ່ມີ ຄືເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ຕັດສະຮູ້ເປັນອໍຣະຫັນຕະ ສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າບໍ່ມີ
- ທັງໝົດຮຽກວ່າ "ມິຈສາທິດຖີ" ຄືມີຄວາມເຫັນຜິດນັ້ນເອງ.

- ມິດສາທິດຖີນັ້ນ ຕ່າງຈາກມິດສາຊີບ ດັ່ງນີ້

Tuesday, 27 March 2012

-໒- ຄວນເຊື່ອຣືກຍາມຫຼືບໍ່ ?

ການຖືຣືກເບິ່ງຍາມ ວັນເວລາອາດຄິດວ່າເປັນເລື່ອງ ໄຮ້ສາຣະ ບາງຄົນເຊື່ອຣືກເຊື່ອຍາມ ກໍນັບຖືວ່າເປັນເຣື່ອງດີ ບາງຄົນບໍ່ເຊື່ອຣືກເຊື່ອຍາມ ກໍວ່າງົມງວາຍ, ບາງຄົນເຊື່ອວິທະ ຍາສາດ, ບາງຄົນເຊື່ອພຸດທະສາດ ໂດຍຢຶດຖືຕາມຫຼັກເຫດ-ຜົນ ຕາມຫຼັກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ບາງຄົນເຊື່ອຕາມຫຼັກ ເຫດຜົນແບບວິທະຍາສາດ ບາງຄົນບໍ່ເອົາຈັກຢ່າງທີ່ວ່າມານີ້.
    ການຖືຣືກຖືຍາມ ຫຼືການໄປເບິ່ງຣືກເບິ່ງຕາມ ຫຼືທີ່ ຮຽກວ່າ “ການດູມໍ” ເພື່ອເບິ່ງວາຕົນເອງຈະດີຫຼືຮ້າຍ ຫຼືການ ຈະປະກອບພິທີຕ່າງໆນັ້ນ ກໍໄປຫາຣືກງາມຍາມດນັ້ນ ວັນເວ ລາເດືອນປີນັ້ນຄິດວ່າເປັນເລື່ອງໄຮ້ສາລະ ຫາປະໂຫຍດມີຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ຖ້າເບິ່ງແລ້ວທຳໃຫ້ສະບາຍໃຈ ແລະບໍ່ທຳໃຫ້ເດືອດ ຮ້ອນກໍຈົ່ງທຳໄປເຖີດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄຮ້ສາຣະແຕ່ທຳໃຫ້ເກີດ ປະໂຫຍດແກ່ຈິດໃຈ ບັນເທົາຄວາມອຸກອັ່ງກັງວົນລົງໄດ ກໍຈົ່ງ ທໍາຕາມສະບາຍ.
    ຂໍພຽງແຕ່ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນຄົງ ຢຶດຕິດຈົນເປັນສາລະນະ ແລະໝັ້ນຄົງວ່າ “ຖ່າປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມຣືກຕາມຍາມນັ້ນແລ້ວ ທຸກຢ່າງຈະຫຼົມເຫຼວ” ເພາະທີ່ຈິງແລ້ວຣືກຍາມນັ້ນເປັນພຽງ ເຄື່ອງມືທີ່ທຳໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດງາມສ່ວນ ໃດສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນການດູມໍເບິ່ງຊະຕາຊີວິດ ຮ້າຍກໍ ຕາມຫຼືດີກໍຕາມ ໃຈເຮົາຢ່າຟ້າວໄປວິຕົກກັງວົນວ່າສິ່ງນັ້ນ ຈະ ເປັນເອງດັ່ງຄຳທວາຍ ຫາກໝໍມໍທວາຍວ່າຊົ່ວເຮົາກໍຮັບໄວ້, ຫາກໝໍມໍທວາຍວ່າດີເຮົາກໍຮັບໄວ້ແລ້ວມາປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼືມີ ສະຕິໄວ້ບໍ່ປາໝາດ ຄຳທວາຍນັ້ນໃຫ້ຖືວ່າເປັນແຜນຊີວິດ ເທົ່າ ນັ້ນ ເຖິງມີແຜນເຮົາບໍ່ເຮັດຕາມແຜນກໍໄຮ້ຄ່າ.
    ພຽງແຕ່ເຮົາຢ່າລືມຄຳສອນຂອງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ ຕັດໄວ້ວ່າ “ເວລາສັດປະພຶດຊອບ ເຊື່ອຣືກດີ, ມຸງຄຸນດີ, ສະ ຫວ່າງດີ, ຮຸ່ງດີເປັນຕົ້ນ” ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອບຸກຄົນ ປະພຶດດີປະຕິບັດຊອບເວລາໃດ ເວລານັ້ນແລ້ວເປັນຣືກດີ, ມຸງຄຸນດີສຳລັບບຸກຄົນນັ້ນແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນການທຳຄຸນງາມ ຄວາມດີ ຈຶ່ງບໍ່ລໍເວລາ ເພາະທຳເມື່ອໃດກໍເປັນຄວາມດີ ເປັນ ຄວາມສຸກເມື່ອນັ້ນ.
    ແມ່ນແຕ່ໃນນັກຂັຕຕະຊາດົກ ເອກະກິບາຕຊາດົກ ຂໍ້ ທີ ໔໙ ພຣະພຸດທະເຈົ້າຂອງເຮົາ ສະໄໝຍັງເປັນພຣະໂພທິ ສັດຢູ່ກໍໄດ້ກ່າວຄາຖາສອນຊາວເມືອງ ຜູ້ມົວເມົາແຕ່ຖືຣືກຖື ຍາມຢູ່ ຈຶ່ງພາດຈາກປະໂຫຍດທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບໄປ, ແລ້ວທ່ານ ກໍອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ “ຄົນໂງ່ມົວແຕ່ລໍຣືກຢູ່ວ່າ ຣືກຈະມີໃນ ບັດນີ້ ຈັກມີໃນເວລານີ້ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ຜ່ານໄປໂດຍການລໍ ຄອຍ ປະໂຫຍດທີ່ເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ ກໍໄດ້ຜ່ານເລີຍໄປເສັຍ ໃນໄລຍະທີ່ເຂົາລໍຄອຍຢູ່ນັ້ນແລ້ວ ດວງດາວໃນອາກາດຈັກ ຍັງປະໂຫຍດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ຢ່າງໃດ ການກະທຳຂອງຄົນຕ່າງ ຫາກທີ່ຍັງປະໂຫຍດໃຫ້ສຳເລັດ”.
    ນີ້ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າດວງດີ ແຕ່ເຮົາຄອຍແຕ່ດວງມາ ຮອດມັນກໍບໍ່ມາຫາເຮົາ ຫາກຄົນດວງຊວຍ ແຕ່ເຂົາຫາວິທີ ປ້ອງກັນດ້ວຍການກະທຳຄຸນງາມຄວາມດີ ເຂົາຄົນກໍຈັກດີ ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຮູ້ເລື່ອງດວງດາວ ແລະຣືກຍາມ.
    ຖ້າເຮົາຄິດເຖິງເລື່ອງນີ້ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາ ມົວລໍຣືກງາມຍາມດີຢູ່ນັ້ນແລ້ວ ເຮົາອາດສິ້ນຊີວິດໄປສາກ່ອນ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ທຳຄຸນງາມຄວາມດີ ຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ເລີຍ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ຖ້າຈະທຳຄວາມດີ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຣືກ ຍາມເລີຍ ໂດຍສະເພາະທຳບຸນໃນພຸດທະສາສະໜາ ມີໄຫວ້ ພຣະ, ໃຫ້ທານ, ຮັກສາສີນ, ຟັງທຳ ແລະປະຕິບັດທຳນີ້ ເຮັດ ໄດ້ທຸກເວລາ, ທຸກໂອກາດ, ທຸກສະຖານະ, ທຸກວັນ, ທຸກ ຍາມ, ທຸກຣະດູ, ທຸກປີ ແລະທຸກໆຄົນບໍ່ເວັ້ນແມ່ນແຕ່ ເດັກ ນ້ອຍ, ຜູ້ໃຫຍ່, ຍິງ, ຊາຍ, ທຸກຮັ່ງ, ມັ່ງມີ, ລູກນ້ອງ ແລະ ເຈົ້າຄົນນາຍຄົນ ກໍເຮັດໄດ້ທຸກເວລາ ເຮັດເວລານີ້ກໍໄດ້ ເວລາ ນີ້ ບໍ່ຕ້ອງລໍວ່າເວລາເຊົ້າ, ເວລາສວາຍ, ເວລາທ່ຽງ, ເວລາ ແລງ, ເວລາກາງຄືນ ຫຼືວັນເດືອນປິໃດໆ ບໍ່ຕ້ອງລໍວ່າຍັງ ໜຸ່ມ, ບໍ່ທັນເຖິງເວລາບໍ່ທັນເຖົ້າເລົ່ານີ້ນີ້ຕົ້ນ, ບຸກຄົນຍັງຖືຣືກ ຖື ຍາມ ຫຼືມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ເຊື່ອວ່າເປັນຄົນປາໝາດ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຣືກງາມຍາມດີບໍ່ເປັນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫາກມີ ແນວຄິດແບບນີ້ ບໍ່ຄວນຖືຣືກຖືຍາມເລີຍດີກວ່າ ຖືຣືກຖື ຍາມກໍຈັກບໍ່ໄດ້ຜົນອັນໃດທັງສິ້ນ ຈົ່ງຖືທັມດີກວ່າຖືຣືກຍາມ ທັງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າອີກ.
    ໃນທາງສ່ວນຕົວນັ້ນ ກໍເຄີຍຖືຣືກຖືຍາມຢູ່ແນ່ ເພາະ ເຊື່ອຕາມປະເພນີ ແລະໃນປັດຈຸບັນກໍອິງຕາມປະເພນີນັ້ນ ເອົາມາສອນຄົນ ບາງຄັ້ງມີຄົນມາຫາຣຶກຫາຍາມໃຫ້ເຂົາ ເພາະ ຈັ່ງ ໃດສັງຄົມລາວເຮົາກໍເຊື່ອຣຶກຍາມຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍຫາຣືກ ຍາມໃຫ້ເຂົາຕາມຕຳລາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ກໍເບິ່ງວ່າອັນໃດຄວນ ຖືກຣືກ ອັນໃດບໍ່ຄວນຖືຣຶກ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສອນໃຫ້ເຂົາລະ ລົດ ເລີກໃນການຖືກຣຶກ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງບອກເຂົາໃຫ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຣືກບໍ່ໃຊ້ຣືກ ໂດຍສະເພາະ ຫາກເປັນວຍກທຳມະດາ ຫຼືກ່ຽວກັບພຸດທະສາສະໜານັ້ນ ເຮົາຈະໃຊ້ຣຶກຢ່າງໃດ, ວຽກຄອບຄົວຈະໃຊ້ຣືກຢ່າງໃດ, ວຽກ ສັງຄົມຈະໃຫ້ຣືກຢ່າງໃດ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ການຈະໃຫ້ຣືກແກ່ຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາຫາ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າ ເຂົາຕ້ອງການຣືກຈັ່ງໃດ ຄວາມພ້ອມ ການກຽມຕົວ ຄວາມສະດວກຂອງເຂົາ, ຄອບ ຄົວຂອງເຂົາ, ສັງຄົມນັ້ນໆເປັນແນວໃດ ເຮົາກໍໃຫ້ຣືກ ແລະ ແນະນຳຣືກໃຫ້ເຂົາ.
    ກໍຣະນີທີ່ຄວນຖືຣືກ ກໍຫາກເປັນຍາມປິໃໝ່ ກໍບໍ່ຄວນ ຈະກິນດອງ ແລະປຸກເຮືອນ, ຍາມບຸນຂອງຊາດ ເຊັ່ນບຸນວັນ ຊາດບຸນປະເພນີຂອງຊາດ ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຣືກເຂົາ ເພາະມັນຈະໄປຂັດສົນກັບຣືກຣວມຂອງຊາດ ຜູ້ໃຫ້ຣືກ ແລະ ຄົນຖືຣືກຄວນຄຳນຶ່ງວຽກງານຂອງສັງຄົມ ຂອງສາສະໜາ ແລະຂອງຊາດໄວ້ຫຼາຍໆເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

   
   

ກິເລດພັນຫ້າຕັນຫາຮ້ອຍແປດເປັນຈັ່ງໃດ ?

-໑-
ກິເລດພັນຫ້າຕັນຫາຮ້ອຍແປດເປັນຈັ່ງໃດ ?
    ຫຼາຍທ່ານ ຄົງໄດ້ຍິນຄຳພັງເພີຍຂອງຄົນເຖົ້າຄົນແກ່ ທີ່ ກ່າວປຽບທຽບຄົນຂີ້ໂຫດສາມານ ຄົນຂີ້ຖີ່ໜຽວແໜ້ນ ຫຼືມັກ ໂລບໂລພາວ່າ “ກິເລດພັນຫ້າຕັນຫາຮ້ອຍແປດ” ແຕ່ບໍ່ຮູ້ ຄວາມໝາຍຄັກ ບັດນີ້ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເລື່ອງນີ້.

    ກິເລດ ໑໕໐໐ ຄື:
    ກ່ອນຈະຮູ້ເລື່ອງນີ້ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງກິເລດ ໑໐ ຢ່າງກ່ອນວ່າມີອັນໃດແນ່.
    ກິເລດ ໑໐ ໄດ້ແກ່ ໂລພະ(ໂລບ) ໂທສະ(ຮ້າຍ-ໂກດ) ໂມຫະ(ຫຼົງ) ມານະ(ຄວາມຖືໝັ້ນ) ທິດຖີ(ຄວາມເຫັນ) ວິສິ-ກິດສາ ອະຫິຣິກະ ອະໂນຕັບປະ(ຄວາມບໍ່ອາຍຕໍ່ບາບ) ອຸດ-ທັດຈະ ແລະຖີນະ; ໃນປະຣະມັດຖະທຳທັງ ໔ ເວັ້ນນິບພານ ຄົງນັບຈິດທັງໝົດເປັນໜຶ່ງ.
    ຮູບ ໒໘ ນັບພຽງ ໒໒ ຮູບ ຄື ນິບຜັນນະຮູບ ໑໘ ກັບ ລັກສະນະຮູບ ໔ ລວມນັບຈິດ ໑ ລວມກັບເຈຕະສິກ ໕໒ ຮູບ ໒໒ ເປັນ ໗໕.
    ສ່ວນກເລດ ໑໐ ນັ້ນມີທັງເກີດຂຶ້ນໃນສັນດານຂອງຕົນ ເອງ ແລະໃນສັນດານຂອງຄົນອື່ນ ກິເລດ ໑໐ ຄູນດ້ວຍສະພາ ວະທຳ ໗໕ ເປັນ ໗໕໐ ເກີດຂຶ້ນໃນສັນດານຂອງຕົນເອງ ໗໕໐ ເກີດຂຶ້ນໃນສັນດານຂອງຄົນອື່ນອີກ ໗໕໐ ຈຶ່ງລວມເປັນກິ ເລດ ໑໕໐໐.
    (ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມວ່າ ກິເລດ ໑໐ ຢຶດຖືສະພາວະທຳ ໗໕ ນີ້ເປັນອາລົມ ໗໕ ຄູນກັນເປັນ ໗໕໐ ເປັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຄູນໃຫ້ ໗໕໐ ເປັນ ໑໕໐໐, ຫາກຕັ້ງເປັນສູດ ກໍຈະ ທຳດັ່ງນີ້ຄື: ກິເລດຄູນດ້ວຍສະພາວະທັມແລະຄູນດ້ວຍພາຍ ໃນແລະພາຍນອກ ຄື ໑໐×໗໕×໒=໑໕໐໐ ແລ)
       
    ສ່ວນຄຳວ່າ ຕັນຫາ ໑໐໘ ຄື:
    ຕັນຫານັ້ນທ່ານຈັດໄວ້ເປັນທຳມະດານັ້ນ ເປັນ ໓ ຄື ກາມະຕັນຫາ, ພາວະຕັນຫາ ແລະວິພາວະຕັນຫາ, ຕັນຫາ ໓ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະອາໄສອາຣົມ ໖ ຄື ຮູບ, ສຽງ, ກິ່ນ, ຣົດ, ໂຜດຖັບພະ ແລະທັມມາຣົມ.
    ຕັນຫາ ໓ ຄູນດ້ວຍອາຣົມ ໖ ຈຶ່ງເປັນຕັນຫາ ໑໘, ຕັນຫາ ໑໘ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະອາໄສການທັງ ໓ ຄື ອາດີດ ໑໘, ປັດຈຸບັນ ໑໘ ອະນາຄົດ ໑໘ ລວມກັນເປັນ ໕໔.
    ຕັນຫາ ໕໔ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ພາຍໃນຕົນ ໑ ພາຍນອກຕົນ ໑ ຈຶ່ງເປັນຕັນຫາພາຍໃນ ໕໔ ຕັນຫາພາຍນອກ ໕໔ ເມື່ອເອົາ ຕັນຫາພາຍໃນ ແລະຕັນຫາພາຍນອກມາລວມກັນຈຶ່ງເປັນ ຕັນຫາ ໑໐໘ ແລ.
    (ຕັ້ງເປັນສູດ ຕັນກຫາ ໓ ຄຸນດ້ວຍອາຣົມ ໖ ຄູນດ້ວຍ ການ ໓ ແລະຄູນດ້ວຍພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຕົນ ຄື ໓×໖×໓=໑໐໘ ແລ).
    ນີ້ຄືທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ກິເລດພັນຫ້າຕັນຫາຮ້ອຍແປດ” ອືມ໌…ຄົນບູຮານດ່າກັນກະຍັງເປັນທຳມະເນາະ, ຄົນເຮົາປັດຈຸ ບັນໂສກັນ ຂັ້ນວ່າວຽກງານແທ້ໆຍັງບໍ່ມີຮອດທຳຈັກໂຕໆ.

Saturday, 28 January 2012

ພຣະພຸດທະອົງຕັສ

ເມື່ອເຮົາຢູ່ສະບາຍ ອະກຸສົນທັມຍ່ອມຈະເຣີນຍິ່ງ ກຸສົນທັມຍ່ອມເຊື່ອມ
ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຣີ່ມຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກ ອະກຸສົນທັມຍ່ອມເສື່ອມ ກຸສົນທັມຍ່ອມຍິ່ງຈະເຣີນຍິ່ງ
ແລະເພາະຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກ ເພື່ອປະໂຫຍດໃດ ປະໂຫຍດນັ້ນຂອງທ່ານ ເປັນອັນສຳເຣັດໄດ້ແລ້ວ
ຕໍ່ມາທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງເຣີ່ມຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກອີກ ຄວາມພະຍາຍາມມີຜົນ ຄວາມພຽນມີຜົນ ແມ້ຢ່າງນີ້.
(ຈາກພຣະໄຕປິດົກພາສາໄທຍ ສະບັບຫຼວງເຫຼັ້ມທີ ໑໔ ເທວະທະຫະສູຕຣ໌ ຂໍ້ທີ ໑໕)

Saturday, 14 January 2012

ຄວາມເປັນມາຂອງສາສນາຕ່າງໆໃນລາວ

ຄົ້ນຄວ້າໂດຍ: ພອຈ.ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
(ສະຫງວນສີດ: ບຸກຄົນ ອົງກອນ ໜັງສືພິມ ວາລະສານມຫຼືສື່ສິ່ງພິມໃດຈະນຳໄປເຜີຍແຜ່ທາງທຸລະກິດ ໂຜດຂຽນຊື່ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ)
-----#######-----

- ນັກຄິດ, ນັກປະຕິບັດທັມ ແລະນັກການສາສນາຫຼາຍທ່ານກ່າວສະເໝີວ່າ "ສາສນາ ສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີ" (ໝາຍເຖິງທຸກສາສນາ) ສະນັ້ນ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ສາສນາ ຄື ຄຳສອນ.

- ຄຳວ່າ "ສາສນາ" ເປັນພາສາປາລີ ແລະສັນສະກິດ ແປວ່າ "ຄຳສອນ" ໃນພາສາປາລີ ແລະສັນສະກິດ ອ່ານອອກສຽງວ່າ "ສາສະນາ ຫຼືສາສະນັງ"

- ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ "ສາສນາ" ແປວ່າຄຳສອນ, ສະນັ້ນ ການຈະສອນໄດ້ ຕ້ອງມີ ຜູ້ "ສອນ" ຮຽກວ່າ "ສາສດາ" ເຈົ້າຂອງຄຳສອນ, ຄຣູ, ອາຈານແປວ່າຜູ້ນຳ ຄຳສອນໄປສອນ "ຜູ້ຮຽນ" ຮຽກວ່າ "ສາສນິກະຊົນ".


- ສາສນາໃນໂລກ ມີ ຢູ່ ໒ ສາຍໃຫຍ່ ຄື ສາສນາເທວະນິຍົມ ຄືຖືເອົາເທບເທວາເປັນສະຣະນະ ຄື ເຄົາຣົບພຣະເຈົ້າ ຫຼືເທບພະເຈົ້າ, ສິ່ງສັກສິດ ອື່ນໆ ໝາຍຄວາມວ່າມະນຸດ ຈະດີ ຫຼືຊົ່ວເພາະຄົນອື່ນ ຫຼືຜູ້ມີອຳນາດປະທານໃຫ້ ແລະສາສນາອະເທວະນິຍົມ ຄື ບໍ່ນິຍົມເທວະດາ ນິຍົມກັມ ຄືມະນຸດຈະດີ ຫຼືຊົ່ວເປັນເພາະກັມຂອງຕົນ(ການກະທຳ)

ກ. ສາສນາເທວະນິຍົມ (- ໃນໂລກເຮົາ ມີສາສນາຢູ່ຫຼາຍສາສນາ ແຕ່ສາສນາທີ່ຄົນນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື
໑. ສາສນາພຸດ (ຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ມີພຣະພຸດທະເຈົ້າ ນາມວ່າ ພຣະໂຄຕະມະ ເປັນພຣະບໍຣົມມະສາສດາ)
໒. ສາສນາຄຣີດ (ຄຳສອນຂອງຂອງຄຣິດ ມີພຣະສາສດາເຢຊູຄຣິດເປັນສາສດາ)
໓. ສາສນາອິສຣາມ(ຄຳສອນຂອງອິສຣາມ ມີພຣະສາສນາດາໂມຮັມມັດເປັນສາສດາ).
໔. ສາສນາພຣາມ (ຄຳສອນຂອງພຣາມ ເນື່ອງຈາກສາສນານີ້ມີຫຼາຍໝື່ນປີ ແລະສາດາຫຼາຍອົງ ສາສດາຂອງສາສນານີ້ຈຶ່ງຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າອົງໃດແທ້ເປັນສາສດາ.
- ສາສນາເລົ່ານີ້ ເປັນສາສນາໃຫຍ່ໆ ທີ່ຄົນທົ່ວໂລກນັບຖືກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ນອກຈາກນັ້ນກະມີສາສນານ້ອຍໆ ແລະລັດທິອື່ນໆອີກທີ່ມີຄົນນັບຖືກັນຢູ່.
- ສາສນາຂອງລາວ: ອີງຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວນັ້ນ ຊາດລາວເຮົາເປັນຊາດທີ່ເກົ່າແກ່ ປາກົດວ່າມີສາສນາຂອງຊາດຕົນຄື "ສາສນາຜີແຖນ ຫຼືສາສນາແຖນຟ້າ" ແຕ່ວ່າ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາຣາດ ໄດ້ນຳເອົາພຣະພຸດທະສາສນາມາເປັນສາສນາຂອງຊາດລາວແລ້ວ ໃນປີ ໑໓໕໗ ແລ້ວກໍປະກາດຍົກເລີກສາສນາແຖນເລື້ອຍມາ ຈົນຮອດສະໄ​ໝພຣະເຈົ້າໂພທິສາລະຣາດເຈົ້າ, (ພຣະບິດາຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ) ແລະປະຊາຊົນລາວກໍນັບຖືພຸດທະສາສນາຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ນັ້ນມາສາສນານີ້ກໍໄດ້ ກາຍເປັນພຽງລັດທິເທົ່ານັ້ນ, ປັດຈຸບັນກໍຍັງມີຄົນລາວບັນດາເຜົ່ານັບຖື ລັດທິນີ້ຢູ່ ໃນປະເພດທີ່ບູຊາຜີ, ບູຊານາກ, ບູຊາແຖນ ຫຼືກະໄທ້ ຫຼຶວ່າເທດາ.
- ສາສນາໃນລາວ : ໃນລາວເຮົາແຕ່ອາດີດຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ມີການນັບຖືສາສນາ ມາແລ້ວຫຼາຍສາສນາ ຄື.
໑. ກ່ອນປະຫວັດສາດ ຖືສາສນາພຣາມ ຮີນດູ ສູນຫາງໃຫຍ່ຢູ່ແຕ່ນະຄອນຈັນທະບູຣີ(ວຽງຈັນ), ສີໂຄດ ແລະຈຳປາສັກ.(ບົນສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງຮອດອະຍຸທະຍາ) 
໒. ກ່ອນປະຫວັດສາດ ຖືສາສນາແຖນຟ້າ ຫຼືຜີແຖນ ດຽວນີ້ເປັນລັດທິ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະຫວຽດນາມຍັງປະກົດມີຢູ່(ປະເພດເສັ້ນ ແລະບວງ ສວາງ)
໓. ກ່ອນປະຫວັດ ຕົ້ນປະຫວັດສາດ ຮອດປັດຈຸບັນ ນັບຖືສາສນາພຸດ.
໔. ນັບແຕ່ສະໄໝຝຣັ່ງເຂົ້າມາຄອບຄອງລາວ ສາສນາຄຣິດໄດ້ເຂົ້າມາເຜີຍແຜ່ ໃນເຂດພາກກາງຂອງລາວ ສະຫວັນ ແລະທ່າແຂກ.
- ປັດຈຸບັນ ສາສນາໃນລາວເຮົາ ເທົ່າທີ່ເກັບກຳໄດ້ ມີ ຄື
໑. ສາສນາພຸດ.
໒. ສາສນາຄຣິດ
໓. ສາສນາບາຮາຍ.
- ທາງແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ບັນທຶກການເຜີຍແຜ່ສາສນາໃນລາວເຮົາ ມີຢູ່ ໓ ສາສນາໃຫຍ່.
- ສະນັ້ນ, ສາສນາໃນລາວເຮົາ ຈຶ່ງມີທັງສາສນາເທວະນິຍົມ ແລະອະເທວະນິຍົມ ແຕ່ວ່າສາສນາເລົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນສອນ ແລະເຜີຍແຜ່ສາສນາຂອງຕົນຕາມໃຫ້ ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງຂອງລັດຖະບານເຮົາ ເປົ້າໝາຍແມ່ນສອນໃຫ້ຄົນເປັນ ຄົນດີ ປະພຶດປະຕິບັດຕົນບໍ່ຂັດຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍກໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມສຸກ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທຸກຮູບແບບຕາມແນວ ທາງຄຳສອນຂອງສາສນາຕົນ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ(ສາສນິກະຊົນ) ມີຄວາມສຸກ ໃນໂລກນີ້ ແລະໂລກໜ້າເປັນທີ່ຫວັງ.
ຫຼັກຄຳສອນໂດຍສັງເຂບຂອງແຕ່ລະສາສນາ.
ກ. ສາສນາພຸດ:
- ໃນຫຼັກຄຳສອນຂອງສາສນາພຸດ ຄື ພຣະທຳຄຳພີ ຮຽກວ່າພຣະໄຕປິດົກ ໘໔.໐໐໐ ພຣະທັມມະຂັນ ແບ່ງອອກເປັນ ໓ ຄຳພີ ຄື ພຣະວິນັຍ, ພຣະສູດ ແລະພຣະອະພະທັມ.
- ຫົວໃຈຂອງ ສາສນາພຸດ ຄື ລະຊົ່ວ ທຳດີ ແລະທຳໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຕົນຜ່ອງໃສ.
- ແນວທາງ ທານ ສີນ ແລະພາວະນາ ໜ້າທີ່ສຳລັບຄະລາວາດ ສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ໜ້າທີ່ສຳລັບພະພິກຂຸ-ສາມະເນນ ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດປົດປ່ອຍຕົນອອກຈາກ ກອງທຸ​ກ.
- ເສັ້ນທາງ ມັກສີ່ ຜົນສີ ແລະນິພານໜຶ່ງ (ໂສດາປະຕິມັກ, ໂສດາປະຕິຜົນ, ສາກະທາມີມັກ, ສາກະທາມີຜົນ, ອະນາຄາມີມັກ, ອະນາຄາມີຜົນ, ອໍຣະຫັນຕະມັກ, ອໍຣະຫັນຕະຜົນ ແລະພຣະນິພພານ.
- ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ຄືພຣະນິພພານ (ຕັດກິເລດໂດຍສິ້ນເຊີງ)
ຂ. ສາສນາຄຣິດ.
- ຄຳພີຮຽກ ວາໄປເບີລ ມີຄຳພີໄບເບີລເກົ່າ ແລະໄບເບີລໃໝ່.
- ຫົວໃຈ ທຳຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເພື່ອໄປຫາພຣະເຈົ້າ.
- ເສັ້ນທາງ ຄື ໄຫວ້ວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າມາໂຜດ (ຕາມຄຳພີວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະຟື້ນຊີບມາໂຜດມະນຸດທັງໝົດ)
- ວິທີການ ມະນຸດມີບາບ ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການລ້າງບາບ.
- ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ຄື ໄດ້ໄປຢູ່ນຳພຣະເຈົ້າ.
ຄ. ສາສນາພຣາມ ແລະສາສນາອິສຣາມ ກໍມັກຈະເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ, ຄ້າຍສາສນາຄິດຈັກໜ້ອຍ, ສາສນາພຣາມ ຈະມີຄຳພີໄຕເວທ, ສາສນາອິສຣາມມິອັລກູລອາລ, ພຣາມຈະໃຊ້ ວິທີ່ການບວງສວາງໄວ້ວອນ ແຕ່ອິ
ສຣາມຈະໃຊ້ການຖືສິລອົດ ແລະລະໝາດ ແລະອື່ນໆ.

- ທ່ານທັງຫຼາຍ ຫາກສົນໃຈວິຊາສາສນາ ໃຫ້ໄປສຶກສາໃນໜັງສື ສາສນາຕ່າງໆ, ສາສນາສາກົລ, ສາສນາປຽບທຽບ ແລະຄຳພີຂອງແຕ່ລະສາສນານັ້ນ ຈະມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ທີ່ນີ້ສະຫຼຸບເລັກໆນ້ອຍໆມາໃຫ້ເບິ່ງ ເພື່ອເປັນແນວທາງເທົ່ານັ້ນເອງ.
- ທີ່ສຳຄັນ ຜູ້ທີນັບຖືສາສນາໃດ ໃຫ້ນັບຖືຕາມຄຳສອນຂອງສາສນານັ້ນດີທີ່ສຸດ.